Szociális célú tüzelőanyag – barnakőszén – igénylése

Ruzsa Község Önkormányzata a 2018. évi pályázati eljárásban barnakőszén – szociális célú tüzelőanyag – beszerzésére nyert pályázati támogatást. A Képviselő-testület a jogszabályi előírásokban foglaltak alapján helyi rendeletben szabályozza a jogosultsági feltételeket az alábbiak szerint:

A kérelem benyújtására 2019. január 2. napjától a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2019. február 11. napjáig van lehetőség a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal 4. számú irodájában. A nyomtatvány letölthető honlapunkról, igényelhető a polgármesteri hivatalban, illetve a tanyagondnokoktól.

Az elbírálás során előnyben részesíthető, aki

  • aktív korúak ellátására jogosult,
  • időskorúak járadékára jogosult,
  • – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására- lakhatási célú települési támogatásra jogosult,
  • hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel; vagy
  • háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,-Ft).

Az elbírálás átruházott hatáskörben polgármesteri döntés a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségének erejéig. A támogatás háztartásonként egy kérelmezőnek állapítható meg (háztartás alatt e rendelet vonatkozásában az egy lakcímen élők, tartózkodók összessége értendő!) Az elbírálás során az életvitelszerű tartózkodás az irányadó, melynek igazolása bejelentett lakóhely, vagy tartózkodási hely hiányában kérelmező két tanú igazolásával alátámasztott nyilatkozatával, az ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával állapítható meg.

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal a kiszállítás előtt és a támogatás megállapítását követő 4 hónapon belül ellenőrizheti a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának lehetőségét, a kérelemben nyilatkozattal megjelölt előny fennállásának valódiságát, melyet a Kérelmező köteles alátámasztani. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a Kérelmező a támogatás kérelmezését rosszhiszeműen, a hatóság megtévesztésével tette, úgy a természetbeni támogatás ellenértékével megegyező összeg visszafizetésére válhat kötelezetté

A szociális célú tüzelőanyag kiszállítása előreláthatólag 2019. január 15. és 2019. február 15. között történik. Ezt megelőzően esetleges személyes átvételre biztosít lehetőséget az Önkormányzat, melyet a kérelem leadásával egyidejűleg kell jelezni!

További információ a 62/285-011-es telefonszámon, vagy személyesen a polgármesteri hivatalban, Horváth Brigittánál kérhető.

 Sánta Gizella polgármester