KÖZLEMÉNY – ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJE 2019/2020

Print Friendly, PDF & Email

KÖZLEMÉNY – AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

Ruzsa Község Önkormányzata – mint a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fenntartó Önkormányzata – értesíti a Kedves Szülőket, hogy az általa fenntartott intézményben (Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Ruzsa és Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pusztamérgesi Tagintézménye) a 2019/2020-as nevelési évre (2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig), az óvodai beíratások időpontja az Intézményvezető javaslatának figyelembevételével:

2019. április 24-25. 8:00-16:00

 Az óvodai neveléssel kapcsolatos általános információk az alábbiakban olvashatók:

Az óvodai neveléssel kapcsolatos általános információk:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet – továbbiakban Rendelet – 12. §).

A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti (2,5 éves gyermek), feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 8.§ (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva rendkívüli esetben, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A Rendelet 20.§ (2) bekezdése értelmében a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője – amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti – köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja alapján szabálysértést követ el!

Fenti napokon kell beíratni azokat a gyermekeket is, akik óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek és 2019. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.

 Ezúton is kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, vagyis előfelvételi jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában!

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1)).

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy

  • Integrált óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek számára az alapító okirat szerint egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján történik
  • Nemzetiségi óvodai nevelést biztosító óvoda nincs a körzetben.

Óvoda nyitva tartása munkanapokon: 6.30-17.00.

A beíratás helye:

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Ruzsa, Alkotmány tér 3.

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pusztamérgesi Tagintézmény  Pusztamérges, Móra tér 7.

Az óvodai körzetek a települések közigazgatási területéhez igazodnak.

A beíratáshoz feltétlenül hozza magával:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, vagy személyi igazolványát;
  • a gyermek és a felügyeleti jogot gyakorló szülő(k)/törvényes képviselő(k) lakcímkártyáját,
  • gyermek TAJ kártyáját,
  • felügyeleti jogot gyakorló szülő(k)/törvényes képviselő(k) személyazonosításához szükséges okmányokat.

Az óvodavezető legkésőbb 2019. május 27-ig írásban értesíti a felügyeleti jogot gyakorló szülőt/törvényes képviselőt a felvételi eljárás eredményéről.

A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a törvényes képviselő/felügyeleti jogot gyakorló szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelemmel fordulhat a Fenntartó (Ruzsa Község Önkormányzata) felé.

Sánta Gizella  polgármester

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.