Felhívás parlagfű- és gyommentesítésre – Közérdekű védekezést elrendelő határozatok közzététele

Cs-02/F01/02642-3/2019. számú határozat

Cs-02/F01/02643-3/2019. számú határozat

Cs-02/F01/02647-3/2019. számú határozat

Felhívás parlagfű- és gyommentesítésre

  • Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 17.§ (4) bekezdése értelmében köteles a földhasználó az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
  • A helyszíni ellenőrzés elvégzését belterületen az önkormányzat jegyzője, vagy a megyei kormányhivatalok végzik hivatalból, vagy bejelentés alapján. A helyszíni ellenőrzésről az ügyfél előzetes tájékoztatása mellőzhető.
  • Külterület vonatkozásában a járási földhivatal rendelkezik illetékességgel.

Az ezirányú kötelezettségek nem teljesítése esetén közérdekű védekezés elrendelésére és növényvédelmi bírság kiszabására is lehetősége van az eljáró hatóságnak.

Belterületen az illetékes jegyző, külterületen a kormányhivatal – július elsejétől a vegetációs időszak végéig, hatósági ellenőrzés keretében és lakossági bejelentések alapján ellenőrzi a jogszabályi kötelezettség betartását, szükség esetén intézkedik a közérdekű védekezés elrendelésére és/vagy növényvédelmi bírság kiszabására.

Ezúton is felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét a parlagfűmentesítési és gyommentesítési kötelezettségük teljesítésére fenti eljárások lefolytatásának elkerülése érdekében!

Fődi Anita jegyző

Rendkívüli települési támogatás óvodai nevelési és iskoláztatási célra 2019. évben

Rendkívüli települési támogatás óvodai nevelési és iskoláztatási célra 2019. évben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. májusi soros ülésén alkotta meg új, a települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról szóló 8/2018. (V. 31.) önkormányzati rendeletét.

A rendeletben foglaltak értelmében rendkívüli települési támogatás nevelési-oktatási célra annak a szülőnek állapítható meg, aki gyermekével Ruzsa községben állandó lakóhellyel rendelkezik és gyermeke tárgyév augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, tárgyévben 19. életévét még nem tölti be és nevelési oktatási intézményben jogviszonya van – az intézmény nevét a kérelem nyomtatványon fel kell tüntetni.

E támogatási jogcímen gyermekenként 10.000,-Ft állapítható meg, évente maximum egy alkalommal. E támogatási jogcímre vonatkozó kérelem az idei évben – a felújítási munkálatokra tekintettel – 2019. augusztus 15. napjától  2019. szeptember 15. napjáig nyújtható be.

A gyermek 16. életévének betöltésétől a kérelem mellékleteként iskolalátogatási igazolással kell alátámasztani, hogy a gyermek nappali rendszerű oktatási intézményben folytat tanulmányokat.

A vonatkozó kérelem a www.ruzsa.hu honlapról letölthető, valamint igényelhető a polgármesteri hivatal 4. számú irodájában.

Fődi Anita jegyző

Tájékoztatás települési ösztöndíjprogramokról

„Mert büszkék vagyunk Rátok”

Az EFOP-1.5.3. és az EFOP-3.9.2 kódszámú nyertes projektek szakmai megvalósítása során lehetőség nyílt települési ösztöndíjprogramok létrehozására, megvalósítására. A támogatás egyrészt kiemelkedően teljesítő fiatalok (közép- és felsőoktatási intézményben tanulók) részére, másrészt azon hátrányos helyzetű tanulók, hallgatók részére állapítható meg, akik egyéb ösztöndíjban nem részesülnek.

A támogatás megállapításának feltételeit Ruzsa Község Önkormányzata a települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletében szabályozta.

Települési Ösztöndíjprogram a Hátrányos Helyzetű Tehetségekért

Települési Ösztöndíjprogram a Kiemelkedő Tehetségekért

 A pályázatok benyújtásának közös szabályai

A pályázat benyújtása történhet önállóan, vagy jelölés útján. Jelölés esetén a pályázati feltételekben meghatározott azonos tartalmú dokumentáció benyújtása szükséges.

A pályázatot az elért eredmény nevelési-oktatási évének végén, június 15. és augusztus 31. napja között kell benyújtani egy darab eredeti példányban, zárt borítékban, Ruzsa Község Önkormányzata hivatalába személyesen, vagy postai úton (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) oly módon, hogy az augusztus 31. napján 16 óráig megérkezzen.

További információ és részletes szabályok iránt érdeklődjön a Ruzsai Közös Hivatalban (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.).

A pályázatok benyújtásának részletes feltételei az alábbiakban olvashatók: Tájékoztatás települési ösztöndíjprogramokról bővebben…