Pályázati felhívás – Ruzsai Gondozási Központ magasabb vezetői megbízás

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Ruzsa Község Önkormányzata

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Ruzsai Gondozási Központ magasabb vezetői megbízás

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Vezetői feladatok: Az intézmény egyszemélyi felelős irányítójaként ellátja az általános és szakmai vezetői feladatokat, az intézmény alkalmazásában állók vonatkozásában a munkáltatói feladatokat. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az alapító okiratban meghatározott feladatok szakszerű ellátásáért. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában foglaltak alapján ellátja az intézmény munkájával kapcsolatos tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatokat. Az intézmény gazdálkodási feladatai vonatkozásában a vonatkozó jogszabályi és feladat-megosztási megállapodásban rögzítettek alapján látja el feladatait a feladatellátást szolgáló vagyon előírásszerű működtetésével és felhasználásával, a költségvetési tervezési és végrehajtási feladatokért felel. Részt vesz az intézmény feladatkörének hatékony és eredményes kialakításában, a fenntartó felé javaslattételi jogát gyakorolja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 8 órás, Általános (hivatali), Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Ruzsa

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton Cím: 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat – Ruzsai Gondozási Központ”.
 • Személyesen Ruzsa Község Önkormányzatának Hivatalánál munkaidőben (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.).

A pályázati eljárás során tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken biztosítja Sánta Gizella polgármester – Tel.: 62/285-011; E-mail: ruzsa@ruzsa.hu

Feltételek, Előnyök:

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség,
 • Magyar állampolgárság,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • Erkölcsi bizonyítvány

 Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Szociális munka és tanácsadás, Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében előírt felsőfokú végzettség.
 • Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Gyermek- és ifjúságvédelem, A 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében vezetőre előírt felsőfokú végzettség.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • szakmai és vezetői program benyújtása

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

 • Táblázatkezelő (pl. Excel) – Haladó szint
 • Szövegszerkesztő (pl. Word) – Haladó szint
 • Levelező (pl. Outlook) – Haladó szint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Cél- és feladat-orientáltság (vezetői)
 • Rendszerszemlélet, lényeglátás (vezetői)
 • Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • Kommunikációs készség (vezetői)
 • Vezetői funkciók ellátása (vezetői)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget, képzettséget igazoló okirat(ok) másolata;
 • önéletrajz,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • a Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 11. 16 óra 00 perc.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat előzetesen erre a célra létrehozott eseti bizottság személyes meghallgatással egybekötött ülésén véleményezi, majd ezt követően Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 14. 00 óra 00 perc

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Ruzsa Község Önkormányzata honlapja (www.ruzsa.hu),

Ruzsa Község Önkormányzat Hivatalának hirdetőtáblája

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023. április 17.