KÖZLEMÉNY AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

KÖZlEMÉNY

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

Ruzsa Község Önkormányzata – mint a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fenntartó Önkormányzata – értesíti a Kedves Szülőket, hogy az általa fenntartott intézményben a 2024/2025-ös nevelési évre (2024. szeptember 1. napjától 2025. augusztus 31. napjáig), az óvodai beíratások időpontja az Igazgató javaslatának figyelembevételével:

2024. április 25-26.

8:00-16:00

Az óvoda körzetében lakcímmel rendelkező, óvodaköteles gyermekek esetében a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1c) bekezdése alapján az Oktatási Hivatal legkésőbb április 16. napjáig értesítést küld a felvétellel kapcsolatos általános tudnivalókról.  

Az óvodai neveléssel kapcsolatos általános információk:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet – továbbiakban Rendelet – 12. §).

A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti (2,5 éves gyermek), feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 8.§ (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A gyermek jogos érdekét szem előtt tartva annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a negyedik életévét betölti – a szülő erre irányulóan a tárgyév április 15. napjáig beadott kérelme alapján – felmenthető az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja.

A Rendelet 20.§ (2) bekezdése értelmében a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy ez alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője – amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti – köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló, óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja alapján szabálysértést követ el!

Fenti napokon kell beíratni azokat a gyermekeket is, akik óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek és 2024. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.

Ezúton is kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2024. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, vagyis előfelvételi jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy

  • Integrált óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek számára az alapító okirat szerint egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján történik.
  • Nemzetiségi óvodai nevelést biztosító óvoda nincs a körzetben.

Az óvodai körzetek a települések közigazgatási területéhez igazodnak.

A beíratás helye és módja:

Személyesen, beosztás szerint az intézményvezetővel egyeztetett időpontban:

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde; Ruzsa, Alkotmány tér 3.

Telefonszám: 06-30/3366-538

Nyitva tartása munkanapokon: 6.30-17.00

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi igazolványa;
  • gyermek TAJ kártyája,
  • az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevére kiállított szakértő vélemény,
  • a gyermek és a felügyeleti jogot gyakorló szülő(k)/törvényes képviselő(k) lakcímkártyája,
  • felügyeleti jogot gyakorló szülő(k)/törvényes képviselő(k)/ személyazonosításához szükséges okmányok.

Az igazgató legkésőbb 2024. május 27-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

A jelentkezést követően az intézményvezető döntése ellen a törvényes képviselő /felügyeleti jogot gyakorló szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelemmel fordulhat a Fenntartó (Ruzsa Község Önkormányzata) felé.

Ruzsa, 2024. március 18.

Sánta Gizella

polgármester