ruzsa bejegyzései

TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS

az állati eredetű melléktermék – különösen az elhullott állat tetemének – elszállítására, ártalmatlanítására vonatkozó jelentési kötelezettség  módosításáról

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az állati eredetű melléktermék – különösen az elhullott állat tetemének – elszállítására vonatkozó, a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról rendelkező 45/2012.(V.8.) VM rendelet 17.§ (2)-(3) bekezdés által előírt éves állati eredetű melléktermék jelentést papír alapon már nem lehet megtenni. A jelentést a https://allatimellektermek.nebih.gov.hu felületen lehet elektronikus formában megtenni. E felület lehetővé teszi továbbá az elektronikus nyilvántartás vezetését és az állati eredetű melléktermékek szállításának rögzítését is.

Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály tájékoztatása alapján

Fődi Anita jegyző

TÜDŐSZŰRÉSRŐL TÁJÉKOZTATÁS

TÜDŐSZŰRÉS

Ideje: 2019. február 11. – 2019. február 15.  naponta 10 – 14 óráig.

Helye: Művelődési Ház udvara (Ruzsa, Tömörkény tér 1.)– szűrőbusz

A tüdőszűrésre feltétlenül hozzák magukkal a szűrésre jelentkezők a TAJ kártyájukat (betegbiztosítási kártya) és a lakcímkártyájukat.

Várandós és szoptatós nők a tüdőszűrést nem vehetik igénybe!

A szűrővizsgálatokat a lakosság egészségének megőrzése és a betegségek korai felkutatásának érdekében végzik!  

 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza Tüdőgondozó Intézet

A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó részletes szabályok az alábbiakban olvashatók:

TÜDŐSZŰRÉSRŐL TÁJÉKOZTATÁS bővebben…

TÁJÉKOZTATÁS – a téli rezsicsökkentésben igényfelmérés alapján részesülő háztartások részére

 Tisztelt Érintettek!

A téli rezsicsökkentés kapcsán 2018.decemberében kiállításra került Támogatói okirattal a Belügyminisztérium elfogadta a beérkezett igényeket és utasítást adott a további feladatok végrehajtására.

A támogatói okiratban foglaltak alapján minden Igénybejelentő 12.000,-Ft összegű természetbeni támogatásban részesül. Fontos kiemelni, hogy a döntés értelmében a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költségeinek fedezésére (annak biztosítása a támogatásban részesülőt terheli).

Az igényfelmérés során érvényes igényt benyújtók tehát támogatásban részesülnek, melyre vonatkozóan személyazonosságuk igazolásával 2019. február 18. és február 28. napja között a Polgármesteri Hivatal 4. számú irodájában ügyfélfogadási időben  utalványt vehetnek át, mellyel jogosulttá válnak az igényfelmérés során leadott nyilatkozatban megjelölt tüzelőanyag átvételére a helyi Tüzép telepen, illetőleg PB gázpalack igénylése esetén a helyi benzinkúton.

Sánta Gizella  polgármester

Szociális célú tüzelőanyag – barnakőszén – igénylése

Ruzsa Község Önkormányzata a 2018. évi pályázati eljárásban barnakőszén – szociális célú tüzelőanyag – beszerzésére nyert pályázati támogatást. A Képviselő-testület a jogszabályi előírásokban foglaltak alapján helyi rendeletben szabályozza a jogosultsági feltételeket az alábbiak szerint:

A kérelem benyújtására 2019. január 2. napjától a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2019. február 11. napjáig van lehetőség a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal 4. számú irodájában. A nyomtatvány letölthető honlapunkról, igényelhető a polgármesteri hivatalban, illetve a tanyagondnokoktól.

Az elbírálás során előnyben részesíthető, aki

  • aktív korúak ellátására jogosult,
  • időskorúak járadékára jogosult,
  • – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására- lakhatási célú települési támogatásra jogosult,
  • hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel; vagy
  • háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,-Ft).

Az elbírálás átruházott hatáskörben polgármesteri döntés a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségének erejéig. A támogatás háztartásonként egy kérelmezőnek állapítható meg (háztartás alatt e rendelet vonatkozásában az egy lakcímen élők, tartózkodók összessége értendő!) Az elbírálás során az életvitelszerű tartózkodás az irányadó, melynek igazolása bejelentett lakóhely, vagy tartózkodási hely hiányában kérelmező két tanú igazolásával alátámasztott nyilatkozatával, az ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával állapítható meg.

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal a kiszállítás előtt és a támogatás megállapítását követő 4 hónapon belül ellenőrizheti a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának lehetőségét, a kérelemben nyilatkozattal megjelölt előny fennállásának valódiságát, melyet a Kérelmező köteles alátámasztani. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a Kérelmező a támogatás kérelmezését rosszhiszeműen, a hatóság megtévesztésével tette, úgy a természetbeni támogatás ellenértékével megegyező összeg visszafizetésére válhat kötelezetté

A szociális célú tüzelőanyag kiszállítása előreláthatólag 2019. január 15. és 2019. február 15. között történik. Ezt megelőzően esetleges személyes átvételre biztosít lehetőséget az Önkormányzat, melyet a kérelem leadásával egyidejűleg kell jelezni!

További információ a 62/285-011-es telefonszámon, vagy személyesen a polgármesteri hivatalban, Horváth Brigittánál kérhető.

 Sánta Gizella polgármester

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019.

HIRDETMÉNY 

Ruzsa Község Polgármestere a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva a 2019. évi pályázati kiírás alapján benyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázatokat elbírálta.

2018. november 13. napjáig, a pályázati kiírásban szereplő beadási határidőig 9 db „A” típusú pályázat érkezett a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

A pályázatok elbírálása és rangsorolása Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról szóló 8/2018.(V.31.) Rendeletének 15. §-a szerint történt, amelynek során a 9 „A” típusú pályázat havi 10.000,-Ft-os támogatásban részesült.

„A” típusú pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának időtartama a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020-as tanév első féléve, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy ez idő alatt a támogatott beiratkozott hallgatója legyen a felsőoktatási intézménynek, valamint szükség esetén teljesítse a változás-bejelentéseket.

A megállapított ösztöndíj összegéről a pályázók értesítést kaptak.

Ruzsa, 2018. december 14.

 Fődi Anita  jegyző

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázati beadási határidő meghosszabbításra került. 

A pályázatok benyújtásának módosított határideje: 2018. november 13.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó (Bursa-2019B) / folytató (Bursa-2019A) fiatalok számára. A felhíváshoz az idei évben is csatlakozott Ruzsa Község Önkormányzata.

A tavalyi évhez hasonlóan a pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges annak, aki még nem rendelkezik regisztrációval

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtási határideje: 2018. november 06.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat hivatalához lehet benyújtani.

A pályázati kiírás és tájékoztatók letölthetők itt, illetve megtalálhatók a www.emet.gov.hu honlapon!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS “A”_2019

PÁLYÁZATI KIÍRÁS “B”_2019

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

 

 

Képviselő-testületi ülés

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 13-án 15 óra 30 perckor tartja következő soros  ülését.

Az ülés helye: Ruzsa, Alkotmány tér 2. – tanácsterem

A Képviselő-testület ülése nyilvános!

 

Ruzsa Község Település fejlesztési Koncepciójának és Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata

Ruzsa Község Önkormányzata ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot és Partnereket, hogy RUZSA KÖZSÉG Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata elindult.

Segítő közreműködésüket megköszönve, egyben fenti témában a Lakossági Fórum időpontját 2018. március 28-án 15:00 órára, a Polgármesteri Hivatal (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) Házasságkötő termébe meghirdetem.

A felülvizsgálattal kapcsolatosan észrevételeiket a Lakossági fórumon személyesen, vagy jelen Felhívástól számítva, a Lakossági Fórum időpontját követően még 8 napig Sánta Gizella polgármester nevére címezve tehetik meg:

Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal
6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.

Tervezési terület Ruzsa község teljes közigazgatási területe.

Az egyeztetésben résztvevők folyamatos tájékoztatása Ruzsa Községi Önkormányzat hirdetőtábláján – 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. – és a község honlapján – www.ruzsa.hu –keresztül történik, ahol az előzetes egyeztetési szakaszhoz kapcsolódó „Tájékoztató dokumentáció” is hozzáférhető.

Ruzsa, 2018. március 07.

Sánta Gizella polgármester

/A felhívás a 314/2012.(XI.8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján jelenik meg./

 ELŐZETES VÉLEMÉNYKÉRÉS – TÁJÉKOZTATÓ ANYAG

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA – TÁJÉKOZTATÓ ANYAG KÖRNYEZETI VIZSGÁLATHOZ

Tájékoztatás hulladék szállítási díjhátralékok személyes megkeresés útján történő beszedéséről

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) tájékoztatást küldött arra vonatkozóan, hogy megbízást adott a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorcium részére a hulladékgazdálkodási díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes feladatok ellátására.

A megbízás alapján az NHKV Zrt. által biztosított adatbázis alapján az ingatlanhasználót személyesen fogják felkeresni az esetleges díjhátralék beszedése érdekében. Fontos, hogy a beszedést végző munkatársak minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, kizárólag a tartozás teljes összegének átvételére (részteljesítésre nincs mód).

Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a díjbeszedő nem találja a megadott címen az ingatlanhasználót, úgy értesítést hagy az újabb látogatás időpontjáról. A díjbeszedőnél nem csak az esetleges hátralékok rendezésére lesz lehetőség, hanem az egyéb – közszolgáltatás igénybevételét érintő – változások bejelentésére is.

Településünket érintően tájékoztatást kaptunk arról, hogy a Konzorcium Ruzsa vonatkozásában eljáró Csongrád megyei alvállalkozója a BBK Hungary Kft. (6724 Szeged, Ősz utca 42. A. ép.), illetékes Lukács István területi koordinátor. E-mail cím: dijbeszedes.csm@gmail.com.

Az egyes településeken a díjbeszedést ellátó megbízottak vonatkozásában a konzorciumi partnerek tájékoztatják majd a települési önkormányzatokat, melyet követően azt haladéktalanul közzétesszük településünk honlapján és facebook oldalán.

Felhívom figyelmüket, hogy a díjbeszedőket nem kötelesek ingatlanuk területére beengedni! Kérem, hogy a díjbeszedők személyazonosságát minden esetben ellenőrizzék a fényképes igazolvány megtekintésével!

Fődi Anita jegyző

Ruzsa Község Településképi Arculati Kézikönyve elfogadásra került

Tájékoztatom Ruzsa község lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, mint partnereket, hogy A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet, valamint A Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a település teljes közigazgatási területére Ruzsa Község Településképi Arculati Kézikönyve elfogadásra került.

Ruzsa Község Településképi Arculati Kézikönyve elfogadásra került bővebben…

Éghajlatváltozás, vízproblémák – Ruzsa részvétele az országos LIFE pályázatban, a térségben egyedüliként

  Ruzsa település is partner abban az országos, a Belügyminisztérium, mint főpályázó által koordinált, közvetlen brüsszeli pályázati támogatással megvalósuló környezetvédelmi projektben, melyet a LIFE program 2016-os kiírásának keretében az „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” kiemelt célterületre nyújtottak be, „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” címen. Településünket egy kiválasztási eljárás végén, több körös vizsgálat után kérték fel partnernek. Bővebben…