Hírek kategória bejegyzései

Választás 2018.

Print Friendly, PDF & Email

Tisztelt Választópolgárok!

A 2018. április 8-ai Országgyűlési Választások szavazóköri jegyzőkönyveinek nyilvánosságát a következők szerint biztosítom:

A RUZSAI, ÖTTÖMÖSI, PUSZTAMÉRGESI szavazóköri jegyzőkönyvek 2. sz. példányai a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) 2. sz. irodájában megtekinthetőek a választást követő 3 napon keresztül.

Fődi Anita  HVI vezető

Általános iskolai beiratkozás rendje a 2018/2019. tanévre

Print Friendly, PDF & Email

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése és a nemzeti köznevelésről szóló szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm.rendelet 38/A.§(1) bekezdés c) pontja, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§(1) bekezdése alapján az általános iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra – a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala által meghatározott időszakban kell beíratni.A megküldött vélemény figyelembevételével a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala az illetékességi területén működő általános iskolák számára a következő időpontokra tűzte ki a beiratkozás idejét:

 2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00

2018. április 13. (péntek) 8.00-18.00

ÁLTALNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL BŐVEBBEN ITT TÁJÉKOZÓDHAT!

Óvodai beiratkozás rendje

Print Friendly, PDF & Email

Ruzsa Község Önkormányzata – mint a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fenntartó Önkormányzata – értesíti a Kedves Szülőket, hogy az általa fenntartott intézményben (Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Ruzsa és Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pusztamérgesi Tagintézménye) a 2018/2019-es nevelési évre (2018. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig), az óvodai beíratások időpontja az Intézményvezető javaslatának figyelembevételéveL: 2018. április 26-27. 8:00-16:00

ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL 2018.  BŐVEBBEN ITT TÁJÉKOZÓDHAT

 

Ruzsa Község Település fejlesztési Koncepciójának és Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata

Print Friendly, PDF & Email

Ruzsa Község Önkormányzata ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot és Partnereket, hogy RUZSA KÖZSÉG Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata elindult.

Segítő közreműködésüket megköszönve, egyben fenti témában a Lakossági Fórum időpontját 2018. március 28-án 15:00 órára, a Polgármesteri Hivatal (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) Házasságkötő termébe meghirdetem.

A felülvizsgálattal kapcsolatosan észrevételeiket a Lakossági fórumon személyesen, vagy jelen Felhívástól számítva, a Lakossági Fórum időpontját követően még 8 napig Sánta Gizella polgármester nevére címezve tehetik meg:

Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal
6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.

Tervezési terület Ruzsa község teljes közigazgatási területe.

Az egyeztetésben résztvevők folyamatos tájékoztatása Ruzsa Községi Önkormányzat hirdetőtábláján – 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. – és a község honlapján – www.ruzsa.hu –keresztül történik, ahol az előzetes egyeztetési szakaszhoz kapcsolódó „Tájékoztató dokumentáció” is hozzáférhető.

Ruzsa, 2018. március 07.

Sánta Gizella polgármester

/A felhívás a 314/2012.(XI.8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján jelenik meg./

 ELŐZETES VÉLEMÉNYKÉRÉS – TÁJÉKOZTATÓ ANYAG

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA – TÁJÉKOZTATÓ ANYAG KÖRNYEZETI VIZSGÁLATHOZ

Tájékoztatás hulladék szállítási díjhátralékok személyes megkeresés útján történő beszedéséről

Print Friendly, PDF & Email

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) tájékoztatást küldött arra vonatkozóan, hogy megbízást adott a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorcium részére a hulladékgazdálkodási díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes feladatok ellátására.

A megbízás alapján az NHKV Zrt. által biztosított adatbázis alapján az ingatlanhasználót személyesen fogják felkeresni az esetleges díjhátralék beszedése érdekében. Fontos, hogy a beszedést végző munkatársak minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, kizárólag a tartozás teljes összegének átvételére (részteljesítésre nincs mód).

Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a díjbeszedő nem találja a megadott címen az ingatlanhasználót, úgy értesítést hagy az újabb látogatás időpontjáról. A díjbeszedőnél nem csak az esetleges hátralékok rendezésére lesz lehetőség, hanem az egyéb – közszolgáltatás igénybevételét érintő – változások bejelentésére is.

Településünket érintően tájékoztatást kaptunk arról, hogy a Konzorcium Ruzsa vonatkozásában eljáró Csongrád megyei alvállalkozója a BBK Hungary Kft. (6724 Szeged, Ősz utca 42. A. ép.), illetékes Lukács István területi koordinátor. E-mail cím: dijbeszedes.csm@gmail.com.

Az egyes településeken a díjbeszedést ellátó megbízottak vonatkozásában a konzorciumi partnerek tájékoztatják majd a települési önkormányzatokat, melyet követően azt haladéktalanul közzétesszük településünk honlapján és facebook oldalán.

Felhívom figyelmüket, hogy a díjbeszedőket nem kötelesek ingatlanuk területére beengedni! Kérem, hogy a díjbeszedők személyazonosságát minden esetben ellenőrizzék a fényképes igazolvány megtekintésével!

Fődi Anita jegyző

Tájékoztatás gyümölcsös ültetvények összeírásáról

Print Friendly, PDF & Email

A Központi Statisztikai Hivatal a címjegyzékén szereplő gazdaságok számára kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, melynek terepmunkái 2018. március 1. és április 16. között zajlanak.

Az adatfelvétel nyilvántartási száma és neve:
OSAP 2419 – Gyümölcsös ültetvények összeírása 2017

Az adatfelvétel azon gazdaságokra vonatkozik, melyek gyümölcsös ültetvény területe eléri a 2500 m2-t és 2017. évben területalapú támogatást igényeltek alma, körte, kajszibarack, őszibarack, meggy, cseresznye, szilva, dió vagy bodza ültetvény után.

Azon gazdálkodók vonatkozásában, akik elektronikusan nem töltötték ki és küldték be a kérdőíveket, ott a STATEK Kft. megbízásában álló, igazolvánnyal rendelkező kérdezőbiztosok fogják az adatgyűjtést végezni, településünk vonatkozásában Víg Katalin.

Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik, eredményeiről 2018. év végén várhatóak információk, melyek a KSH honlapján lesznek elérhetőek.

Fődi Anita jegyző

Ruzsa Község Településképi Arculati Kézikönyve elfogadásra került

Print Friendly, PDF & Email

Tájékoztatom Ruzsa község lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, mint partnereket, hogy A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet, valamint A Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a település teljes közigazgatási területére Ruzsa Község Településképi Arculati Kézikönyve elfogadásra került.

Ruzsa Község Településképi Arculati Kézikönyve elfogadásra került bővebben…

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018.

Print Friendly, PDF & Email

Ruzsa Község Polgármestere a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva a 2018. évi pályázati kiírás alapján benyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázatokat elbírálta. 2017. november 7. napjáig, a pályázati kiírásban szereplő beadási határidőig 6 db „A” típusú pályázat érkezett a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. bővebben…

Éghajlatváltozás, vízproblémák – Ruzsa részvétele az országos LIFE pályázatban, a térségben egyedüliként

Print Friendly, PDF & Email

  Ruzsa település is partner abban az országos, a Belügyminisztérium, mint főpályázó által koordinált, közvetlen brüsszeli pályázati támogatással megvalósuló környezetvédelmi projektben, melyet a LIFE program 2016-os kiírásának keretében az „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” kiemelt célterületre nyújtottak be, „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” címen. Településünket egy kiválasztási eljárás végén, több körös vizsgálat után kérték fel partnernek. Bővebben…